ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิตรา อาษาสร้อย
ตำแหน่ง :รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :