ชื่อ - นามสกุล :นางขวัญตา เจริญไชย
ตำแหน่ง :รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :