ชื่อ - นามสกุล :นางหทัย พจนา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :รก.ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :