ชื่อ - นามสกุล :นางรุ่งนภา พรหมภักดี
ตำแหน่ง :รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :